แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4) (1มี.ค.60)   คำอธิบายแผนภาพ (1มี.ค.60)
วีดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560
 
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์